BONA PRÀCTICA

Títol

Reptes matemàtics

Línia estratègica

Metodologies d'aprenentatge

Any d'inici

2017

Etapes a les que va dirigida

Infantil, Primària

CEIP Es Torrentet

C/Selva, 17, Biniamar, Mallorca
971514728
ceipestorrentet@educaib.eu
http://ceipestorrentet.blogspot.com.es/

Document ampliat

Reptes matemàtics

Explicació

La proposta de reptes matemàtics suposa una nova línia metodològica per abraçar els diferents blocs de continguts de raonament lògic.

Construïm figures tridimensionals: Elaboració de figures tridimensionals fent ús de la plastilina i pals de fusta: cub, rectangle, triangle... Es treballen els conceptes d'espai i forma, el volum i dimensions.

Cream figures geomètriques: Elaboració de cossos geomètrics a partir de figures planes tipus "tangram". Aprofitant-se aquesta pràctica, es treballa ...

Objectius

- Expressar verbalment i de forma raonada el procés seguit per solucionar problemes de l'entorn proper.
- Utilitzar processos de lectura, reflexió, raonament i estratègies de resolució de problemes, fer els càlculs necessaris i comprovar les solucions.
- Elaborar i emprar instruments i estratègies personals, per fer prediccions i en la resolució de problemes.
- Posar en pràctica hàbits i estratègies que permetin tant l'activitat individual com l'aprenentatge cooperatiu.

CEU COL   D Pedago Aplicada 8